MAGYAR COACHREGISZTER – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

 1. A Magyar Coachregiszter tulajonosa és üzemeltetője a MyPro Consulting Kkt (7636 Pécs, Szentegyház u. 34. ad.: 24925646-2-02, cg.: 02 03 060349, képviselő: Ruszák Miklós, társtulajdonos) (továbbiakban: üzemeltető)
 2. A Magyar Coachregiszter elnevezésű adatbázis egy céginformációs weboldal, ami egy reklámfelületet képez a magyarországi coachok számára.
 3. A Magyar Coachregiszter tartalmát a felhasználók által kitöltött adatok teszik ki. A megjelenítésre adott anyagokat, tartalmakat – beleértve a vállalkozások bemutatkozó oldalait – mindennemű jogi, erkölcsi és egyéb felelősséget az érintett regisztrációt kérő coachoknak kell viselniük, a Magyar Coachregiszter tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy ne jelenítse meg az adatot, amennyiben az a valóságnak nem felel meg.
 4. A Coachregiszter célja, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson szolgáltatási díj ellenében regisztráló, coach végzettségű és coachként dolgozó magánszemélyek számára.
 5. Regisztrálni magánszemélyek tudnak, regisztráció az űrlap kitöltésével lehetséges az abban megadott tartalmi korlátok betartásával.
 6. A szolgáltatási díj megfizetésével és a kitöltött űrlap, valamint a regisztráció megerősítésével az adatok beküldője teljes felelősséget vállal az általa közölt adatok valódiságáért.
 7. Üzemeltető vállalja, hogy az adatokat folyamatosan elérhetővé teszi a regisztrációs időszak (365 nap) alatt, és közvetlen átlinkelési lehetőset biztosít a regisztráló által megadott weboldalra.
 8. Regisztráló coach vállalja a felelősséget azért, hogy az általa kitöltött adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban beálló bármely változásokat a változást követő két munkanapon belül módosítja. Üzemeltető kizárja a megjelent regisztrácós adatok és hirdetések tartalmáért, valamint az ott kínált szolgáltatások minőségéért és teljesítéséért a felelősséget.
 9. Abban az esetben, ha az adatok nem felelnek meg a valóságnak, Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne jelenítse meg az adatokat. Ez esetben a regisztrálót felszólítja az adatok helyesbítésére.
 10. Üzemeltető felhívja a figyelmét a regisztráló szakembernek, hogy jelentkezését csak abban az esetben fogadja el, ha jelentkező Üzemeltető által erre a célra használt “Coach adatlap” oldalon feltölti felsőfokú szakképzettségét, illetve coach végzettségét igazoló okiratait. Üzemeltető ezeket az adatokat kizárólag minőségbiztosítási célokra használja, harmadik félnek nem adja ki, és a regisztráló szakember kérésére ezen adatokat törli a Magyar Coachregiszter rendszeréből.

Kérünk minden felhasználót, tartózkodjon valótlan, félrevezető, megtévesztő, hamis információk közzétételétől!

A feltöltött tartalom

 • nem sérthet jó ízlést, közerkölcsöt, jogszabályt, szerzői jogokat, más személyek emberi méltóságát, illetve a portálon bemutatkozó cégek, intézmények jó hírnevét
 • nem tartalmazhat jogosulatlanul, tisztességtelen vagy tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti titkokat
 • feleljen meg a coaching szakmai és etikai normáinak (MCSZ, ICF)

Üzemeltető megtesz mindent, hogy a fentiekkel ellentétes tartalmak publikálása ne történhessen meg, ha ez a későbbi ellenőrzések során tudomására jut, vagy erre harmadik fél felhívja a figyelmét, akkor azokat eltávolíthatja, és a felhasználót a rendszer használatából kitilthatja.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Éves alapregisztráció költsége: 1.624 Ft + Áfa / hó
Éves alap regisztráció díja 365 napra vetítve: 19.488 Ft + Áfa / év
Kötelező minimum regisztrációs időszak: 1 év (365 nap)

Extra kiemelés költsége: 3.189 Ft + Áfa / hó
Kötelező minimum extra kiemelési időszak: 30 nap

A biztonságos online bankkártyás fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
A biztonságos online bankkártyás fizetést a PayPal Inc. biztosítja.

ADATVÉDELEM

Fogalmak tisztázása

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Beérkező adatok és adatbiztonság

Jelen webhely nem abból a célból jött létre, hogy a felhasználók azon keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a webhely egyes lapjain a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben az Üzemeltető az adott helyen megjelöli az adatkérés célját. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a MyPro Consulting Kkt., aki az 1992. évi LXIII. törvény előírásait, illetve a GDPR irányelveket betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A felhasználó bármely információnak az Üzemeltető részére történő elküldésével a MyPro Consulting Kkt-nek korlátlan, visszavonhatatlan jogot biztosít ezen információ közzétételére, megjelenítésére és terjesztésére.  A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

A webhely egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (cookie‘ = “süti”). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Webhely egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. A felhasználó az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A “sütit” a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

A webhelyre való belépéssel a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül. Az online folyóiratban megjelentetett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A felhasználó a Magyar Coachregiszterbe való regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Üzemeltető adatkezelési tájékoztatójában leírtakat.